Kemija

Pripreme iz kemije predaje prof. Marina Luetić. Formirane su po ispitnom katalogu za državnu maturu te sadrže sve potrebne informacije i detaljna pojašnjenja o obliku i sadržaju ispita.

Detaljno će biti objašnjeni primjeri zadataka koji su se do sada pojavljivali na Državnoj maturi.

Područja iz kemije koje obuhvaćaju pripreme su:

1. Tvari

 • namjena tvari iz svakodnevne uporabe i uobičajenih laboratorijskih kemikalija
 • opasnosti i mjere sigurnosti pri radu s kemikalijama
 • temeljna fizikalna svojstva uzoraka tvari
 • podjela i izvori tvari
 • fizikalni postupci odvajanja tvari iz smjesa
 • topljivost tvari i utjecaj temperature na topljivost tvari
 • procesi koji se zbivaju tijekom otapanja tvari, otopine, vrste otopina
 • koligativna svojstva otopina
 • temeljni tipovi kristalnih struktura

2. Građa atoma, kemijske veze, građa molekula i periodni sustav kemijskih elemenata

 • građa atoma i odnosi između električki neutralnih i nabijenih atomskih ili molekulskih vrsta
 • položaj kemijskoga elementa u periodnome sustavu elemenata i veza s periodičnošću fizikalnih svojstava
 • temeljna fizikalna svojstva uzoraka tvari
 • tri temeljne vrste kemijskih veza i njihova svojstva
 • Lewisova simbolika i Lewisove strukturne formule anorganskih i organskih molekula i iona
 • prostorna građa molekule (VSEPR)
 • izomerija
 • apsolutna i relativna konfiguracija (CIP-pravila)
 • međumolekulske privlačne sile

3. Kemijska simbolika, stehiometrija i problemski zadatci

 • kemijsko nazivlje i formule
 • osnovni stehiometrijski račun
 • izražavanje kemijskog sastava smjese tvari (omjeri, udjeli, koncentracije, molalitet)
 • određivanje kemijske formule spoja na temelju rezultata kemijske analize
 • stehiometrijski račun na temelju jednadžbe kemijskih reakcija
 • iščitavanje podataka iz grafičkoga prikaza ili prikaz grafa na temelju zadanih podataka
 • račun vezan uz problemske zadatke različitih područja (pH, brzina kemijskih reakcija, kemijska ravnoteža, toplinski kapacitet, entalpija, koligativna svojstva otopina, elektrokemija i sl.)

4. Vrste kemijskih reakcija

 • kvalitativno i kvantitativno značenje jednadžbe kemijske reakcije
 • energijski učinci kemijskih reakcija
 • vrste kemijskih reakcija: kemijska sinteza, kemijska analiza, piroliza (u smislu termičkoga raspada unodsustvu zraka), oksidacija (u smislu termičkoga raspada uz prisustvo zraka), fotoliza, elektroliza, adicija, supstitucija, eliminacija
 • sintetske i karakteristične kemijske reakcije ugljikovodika (zasićenih i nezasićenih), alkohola, aldehida, ketona, karboksilnih kiselina i amina

5. Brzina kemijske reakcije i ravnoteža

 • čimbenici koji utječu na brzinu kemijske reakcije
 • grafička obrada rezultata mjerenja brzine kemijske reakcije
 • ravnotežno stanje kemijskoga sustava
 • konstanta ravnoteže kemijskoga sustava, stupanj reakcije i stupanj disocijacije
 • Le Chatelierov princip
 • ionski produkta vode i pH

6. Kiseline, lužine, soli

 • teorije o kiselinama i bazama
 • ishodi jednostavnih kiselinsko-baznih kemijskih reakcija
 • reakcije neutralizacije (u okviru Br0nsted-Lowryjeve teorije kiselina i baza)
 • konjugirani parovi kiselina - baza
 • pH-vrijednost vodenih otopina različitih tvari

7. Elektrokemija

 • oksidacijski broj
 • veza oksidacije i redukcije s promjenom oksidacijskoga broja
 • redoks – reakcije u kiseloj i lužnatoj sredini
 • razlikovanje galvanskih i elektroliznih članaka
 • kemijske reakcije na elektrodama galvanskoga članka ili elektroliznoga članka
 • standardni redukcijski potencijali polučlanaka, Voltin niz, potencijal članka
 • elektroliza taljevine ili vodene otopine kemijskoga spoja
 • proces korozije
Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account